Sfintii Romani
Sfintii Romani

SfinŢiI RomÂni

sfintii romani
Transporturi

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei

Pastorala la Duminica Ortodoxiei


icoana zilei

calendar ortodox

SfinŢiI RomÂni

SfinŢiI scandinavi

Pentru a vedea icoanele si zilele praznuirii fiecarui Sfant Scandinav in parte, va rugam sa vizitati pagina dedicata Sfintilor Scandinavi.

+ mai mult

donatii

PROGRAMUL LITURGIC ÎN ZILELE DE DUMINICĂ

Duminică 25 martie

Κυριακή 25 Μαρτίου

Sunday the 25th of March

Воскресенье 25 марш

Adresa: Capela Gråbrødre- Store Gråbrødre Stræde 12, 4000 Roskilde

Duminica a 5-a din Postul Mare ( Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca)- Cererea fiilor lui Zevedeu.

Ε΄ Κυριακή των Νηστειών - Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

5th Sunday of Great Lent (St. Mary of Egypt)

Преп. Маріи Египетскія

(+) Buna Vestire a Născătoarei de Dumnezeu

Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου

(+) Annunciation

Благовещение Пресвятой Богородицы

orele 08:30- Taina Spovedaniei și Rugăciunea de dimineață

Ὼρα 08:30- Πρωινὴ θεὶα Λειτουργὶα και ιερὰ εξομολὸγηση

08:30- Confession and Matins

orele 10:00- DUMNEZEIASCA LITURGHIE A SFÂNTULUI VASILE CEL MARE

Ὼρα 10:00- Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας

10:00- Saint Basil the Great Divine Liturgy

10:00- ЛИТУРГІЯ

orele 13:00-agapa creștină

Ὼρα 13:00- μια χριστιανικὴ αγὰπη

13:00- christian agapa


Ortodoks Odense
Ortodoks Odense
Ortodoks Odense
Ortodoks Odense

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2018

PReacuviOSului cin mOnahal, PReacuceRnicului cleR şi PReaiuBiţilOR cReDinciOşi Din cuPRinSul PatRiaRhiei ROmâne, Har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, iar de la noi părinteşti binecuvântări! Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Iubiți credincioși și credincioase,

Prima Duminică a Postului Sfintelor Paști este dedicată biruinței
credinței ortodoxe asupra ereziilor. Sfinții Părinți care s-au reunit
în Sinoadele Ecumenice din secolele IV-VIII au statornicit dreapta
învățătură despre dumnezeirea Fiului și a Sfântului Duh, precum și despre
adevărata cinstire ce se cuvine sfintelor icoane. Instituită de către Sinodul
de la Constantinopol din 11 martie 843, această sărbătoare a fost închinată
biruinței dreptei credințe asupra celor care luptau împotriva cinstirii
icoanelor, a Sfintei Cruci și a sfintelor moaște, fiind totodată și sărbătoare
a biruinței dreptei credințe asupra tuturor ereziilor sau învățăturilor greșite,
în general.
Duminica Ortodoxiei amintește despre biruința ortodocșilor împotriva
ereticilor, culminând cu restabilirea cinstirii sfintelor icoane. Așadar, hotă-
rârea ca prima Duminică din Postul Sfintelor Paști să fie numită Duminica
Ortodoxiei a fost luată în anul 843, la Sinodul de la Constantinopol, dar ea
a fost pregătită de Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea din anul 787,
când Sfinții Părinți au proclamat cinstirea sfintelor icoane, ca manifestare
a credinței ortodoxe.
1
Mai puțin cunoscut este faptul că această sărbătoare a Duminicii
Ortodoxiei s-a suprapus peste vechea comemorare a profeților Moise,
Aaron și Samuel, atestată cu un secol înainte, în timpul patriarhului
Gherman al Constantinopolului († 740). Postul Mare era odinioară plin
de comemorări biblice: în Săptămâna a 2-a era comemorat Dreptul Noe,
în Săptămâna a 4-a jertfa lui Isaac și în Săptămâna a 5-a Patriarhul Isaac
însuși. Sărbătoarea prorocilor se potrivea cu prima Săptămână a Postului
Mare și cu atmosfera vechi-testamentară a lecturilor citite la sfintele slujbe.
Această sărbătoare închinată prorocilor nu a fost suprimată, ea rămânând
legată de praznicul Duminicii Ortodoxiei, justificarea aflându-se în faptul
că profeții au anticipat și au vestit Întruparea Cuvântului pe care o mărturisesc
sfintele icoane. În această privință în slujba Vecerniei de la Duminica
Ortodoxiei se spune: Strălucit-a harul adevărului: cele ce s-au însemnat de
demult umbros, acum s-au săvârșit arătat. Căci iată Biserica se îmbracă cu
chipul cel după trup al lui Hristos, ca și cu o podoabă mai presus de lume, chipul
cortului mărturiei cel mai dinainte însemnându-l și credința cea dreaptă
cinstind1. Sfântul Ioan Damaschin († 749) arăta deja, în Tratatele sale despre
icoane, analogia ce există între sfintele icoane și vedeniile prorocilor.
Aceștia n-au privit vedeniile sfinte cu ochii trupești, ci cu ochii duhovnicești
ai sufletului, așa cum și apostolii au privit slava lui Hristos pe muntele
Tabor, iar vedeniile profeților erau arătări ale lucrării lui Dumnezeu, nu
ființa Sa. Aceste vedenii erau „imagini” anticipate a ceea ce avea să fie descoperit
pe deplin prin Întruparea Cuvântului veșnic al lui Dumnezeu. Din
acest motiv, în Legea cea nouă, vedeniile profeților din Vechiul Testament
au fost înlocuite de sfintele icoane, care au drept fundamentare teologică
evenimentul Întrupării Fiului lui Dumnezeu, întrucât Hristos este chipul
(icoana) Dumnezeului celui nevăzut (Coloseni 1, 15). Deoarece vedeniile
profeților erau prefigurări ale Întrupării lui Hristos, Cel ce este „Icoana
naturală a Tatălui”2, prorocii pot fi sărbătoriți împreună cu cinstirea sfintelor
icoane în Duminica I a Postului Mare, spune Macarios Simonopetritul
în frumoasa sa lucrare despre Triod3.
1 Slava de la slujba Vecerniei Mari la Duminica Ortodoxiei.
2 Sfântul Ioan Damaschin, Contra celor ce defaimă sfintele icoane, III, 18. Cf. Macarios
Simonopetritul, Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic, Editura Deisis, Sibiu, 2000, p. 325.
3 Ibidem, pp. 325-326.
2
Prin această dublă sărbătorire a prorocilor și a sfintelor icoane,
Duminica Ortodoxiei ne descoperă o lucrare minunată a lui Dumnezeu în
istoria mântuirii. Căci, deși nimeni nu a văzut fața lui Dumnezeu până la
Întruparea Fiului, până la asumarea de către Acesta a firii omenești, totuși
profeții L-au vestit văzând duhovnicește, cu anticipație, peste timp, chipul
lui Dumnezeu Întrupat, pe Iisus Hristos. Cuvântul veșnic sau Fiul lui
Dumnezeu aștepta „plinirea vremii” (Galateni 4, 4) pentru a Se arăta ca
Mântuitor al lumii, iar aleșii Săi, profeții, au primit această descoperire în
arvună pentru a menține în popor credința trează privind venirea lui
Mesia - Hristos.
Icoana este o fereastră spre Absolut4, care ne descoperă lumea transfigurată,
adică lumea celor care se împărtășesc de slava harului dumnezeiesc și
totodată ne dezvăluie conținutul acestei transfigurări, adică sfințenia.
Reprezentarea sfinților în icoane confirmă credința Bisericii în Întruparea
Cuvântului lui Dumnezeu, după cum mărturisește Sfântul Evanghelist
Ioan când scrie: Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am
văzut slava Lui, slavă ca a Unuia Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr
(Ioan 1, 14). Iar în prima sa Epistolă sobornicească, același Sfânt Apostol
mărturisește: Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri,
ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul Vieții - și Viața s-a
arătat și am văzut-o și mărturisim și vă vestim Viața de veci, care era la Tatăl
și s-a arătat nouă - Ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să
aveți împărtășire cu noi. Iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său,
Iisus Hristos (1 Ioan 1, 1-3). De asemenea, Sfântul Ioan Damaschin ne
întărește în adevărul legitimității reprezentării lui Dumnezeu în icoană
zicând: Zugrăvesc pe Dumnezeul nevăzut, nu ca nevăzut, ci ca pe unul Care
S-a făcut văzut pentru noi prin participare la trup și sânge. Nu zugrăvesc
dumnezeirea nevăzută, ci zugrăvesc trupul văzut al lui Dumnezeu5.
Desigur, icoana se fundamentează nu numai pe Întruparea Fiului lui
Dumnezeu, ci și pe Învierea Lui. Fără Învierea lui Hristos, icoana nu ar fi
o reprezentare a vieții cerești transfigurate, ci numai un tablou comemorativ.
Icoana ne prezintă pe Fiul lui Dumnezeu, Cel care a luat trup omenesc,
a trecut cu el prin moarte și Înviere. În sfintele icoane, descoperim
4 Michel Quenot, Icoana. Fereastră spre absolut, Editura Enciclopedică, București, 1993.
5 Sfântul Ioan Damaschin, Cultul Sfintelor icoane - Cele trei tratate contra iconoclaștilor,
Editura IBMBOR, București, 1998, p. 41.
3
chipul lui Hristos cu aureolă, adică luminat de slava Învierii, chipul Maicii
Domnului și chipurile sfinților, toate luminate de aceeași slavă necreată a
Împărăției cerurilor, exprimată în nimbul de lumină din jurul capului. În
sfintele icoane descoperim chipul uman restaurat, înnoit și sfințit, luminat
de slava Împărăției lui Dumnezeu, ca o chemare la dobândirea asemănării cu
Dumnezeu, prin strălucirea chipului slavei lui Dumnezeu pe fața sfinților.
În acest sens, citim în Sfânta Scriptură că omul a fost creat de
Dumnezeu după chipul Său (cf. Facerea 1, 27). Spre deosebire de Fiul lui
Dumnezeu, Care este deoființă cu Tatăl, Adam putea să dobândească asemănarea
cu Dumnezeu prin har, în permanentă ascultare de Dumnezeu și
împlinire a voii Lui. Însă dorind să ajungă ca Dumnezeu, dar fără
Dumnezeu, Adam a pierdut chipul de lumină, căzând în neascultare și
îndepărtare de Dumnezeu, Izvorul vieții, decăzând astfel până la moarte,
spirituală și trupească (cf. Romani 6, 23). De aceea, pe chipul lui Adam
cel neascultător de Dumnezeu nu mai strălucea lumina dumnezeiască
dăruită lui de Dumnezeu când l-a creat.
Privind la chipul lui Hristos din icoană, adică la Noul Adam, care S-a
smerit și S-a făcut ascultător de Dumnezeu până la moarte (cf. Filipeni 2, 8),
fiecare om simte chemarea să înnoiască propriul său chip, adică să reflecte
prin viață și fapte bune iubirea și lumina lui Hristos. Privind la chipul lui
Hristos și la chipurile sfinților din icoane, descoperim posibilitatea de a
primi și noi harul sfințitor al lui Hristos și a-l face lucrător, prin rugăciune
și iubire milostivă, prin comuniunea cu Dumnezeu și cu sfinții Săi trăită
în Biserică.
Iubiți fii și fiice duhovnicești,
O astfel de înțelegere a sfintelor icoane ne ajută să privim cu speranță
și bucurie taina vieții noastre și a aproapelui. Sfintele icoane ne încredințează
de valoarea persoanei umane, a persoanei noastre, dar și a semenului.
Hristos și sfinții ne privesc din icoane și ne îndeamnă să avem o privire
curată, sinceră și binevoitoare. Această privire curată se cuvine să o îndreptăm
și spre semenul nostru care poartă pe chipul său pecetea chipului lui
Dumnezeu, fiecare om fiind o persoană unică și irepetabilă, plină de mister,
o ființă cu vocație de a trăi veșnic în iubirea lui Dumnezeu cel veșnic.
Acest chip al lui Dumnezeu în om poate fi întunecat din pricina păcatelor,
a patimilor egoiste, a lipsei de iubire smerită și milostivă. Dar acest chip își
poate redobândi strălucirea prin rugăciune și pocăință, prin participarea la
4
viața liturgică a Bisericii, prin împărtășirea cu Sfintele Taine, prin cultivarea
dragostei frățești împreună cu toți care Îl mărturisesc pe Hristos ca
Mântuitor și Tămăduitor. Fiecare creștin poate participa la împlinirea
acestei lucrări duhovnicești de restaurare și sfințire a chipului său și al
semenului său, după chipul luminos al lui Hristos și al sfinților Săi. Fiecare
dintre noi poate deveni Samarineanul cel milostiv care îl ajută pe cel căzut
în suferințe să se ridice și îl conduce pe drumul vindecării spirituale și trupești.
Să nu uităm că Părinții Bisericii văd în Samarineanul milostiv din
parabolă (Luca 10, 25-37) pe Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, Care a
venit să ne ridice din boală, din păcat și din moarte. Așadar, fiecare dintre
noi poate să Îl urmeze pe Hristos și să devină aproapele celui aflat în suferință.
Iar această lucrare se împlinește de la vorba cea bună și întăritoare în
credință și nădejde, continuând cu ajutorarea semenului și oferind darul
material necesar pentru lucrarea filantropică sau social-caritabilă a
Bisericii. Lucrarea liturgică a Bisericii la care participăm se cuvine continuată
prin programe de asistență socială și filantropică, prin construirea de
lăcașuri de cult și de așezăminte ale Bisericii, precum: cantine pentru săraci,
cămine pentru copii, case pentru bătrâni, unități medicale pentru bolnavi și
altele asemenea.
Iubiți frați și surori în Domnul,
După cum cunoașteți, Biserica Ortodoxă Română a inițiat și a amplificat
în ultimii ani multe astfel de proiecte. Există deja multe așezăminte
de asistență socială înființate și susținute de Biserică, prin mari sume de
bani alocate, precum și cu semnificative cheltuieli de întreținere. Pentru a
continua aceste programe și pentru inițierea altora, a devenit o tradiție ca,
în Duminica Ortodoxiei, să se realizeze în toate bisericile din Patriarhia
Română o colectă pentru susținerea Fondului Central Misionar al
Bisericii noastre. De aceea, vă îndemnăm să oferiți după posibilități ajutorul
necesar lucrării Bisericii în societate. Hristos Însuși ne îndeamnă Fiți
milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv (Luca 6, 36). Milostivirea față
de cei aflați în nevoi ne aseamănă cu Dumnezeu Însuși și ne ajută să dăm
un răspuns bun în fața lui Dumnezeu (cf. Matei 25). Iar Sfântul Apostol
Pavel numără între roadele Duhului Sfânt și facerea de bine, prin care se
manifestă credința (Galateni 5, 22-23). Prin această enumerare, Sfântul
Pavel dorește să ne încredințeze că prezența Duhului Sfânt în viața noastră
are semne vizibile pentru cei din jurul nostru. Virtuțile pe care semenii
5
6
noștri le pot vedea în mod direct sunt: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă
răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința. Facerea de bine față de cei
care suferă și au nevoie de ajutorul nostru nu este, prin urmare, doar un
act obișnuit de solidaritate umană. Ea este semnul prezenței Duhului în
viața noastră, este dovada că suntem creștini care facem vizibilă lucrarea
Duhului în lume. Prin facerea de bine oferim altora nu numai un ajutor
material, ci însăși mărturia lucrării Duhului, care face roditoare în lume,
în viața oamenilor, iubirea smerită și milostivă a lui Dumnezeu.
Cu nădejdea că îndemnul nostru părintesc va fi o întărire în credință
și o chemare la fapta cea bună în folosul aproapelui, ne rugăm lui
Dumnezeu să vă binecuvinteze cu darurile Sale cele bogate și să vă ajute în
urcușul duhovnicesc al Postului Sfintelor Paști. Totodată, Anul
Centenarului Marii Uniri (1918-2018) este prilejul binevenit să dăm mărturie
în lume de unitatea noastră de credință și de neam, adică poate fi prilejul
întăririi comuniunii frățești a tuturor românilor în împlinirea acestei
lucrări filantropice față de cei săraci și suferinzi, triști și înstrăinați.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și
împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! (2 Corinteni 13, 13).
Preşedintele SFântului Sinod al BiSeriCii ortodoxe roMâne
† d aniel
Arhiepiscopul Bucureștilor,
Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,
Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
† teofan
Arhiepiscopul Iaşilor
şi Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei
† laurenţiu
Arhiepiscopul Sibiului
şi Mitropolitul Ardealului
† andrei
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului
şi Clujului şi Mitropolitul Clujului,
Maramureşului şi Sălajului
† irineu
Arhiepiscopul Craiovei
şi Mitropolitul Olteniei
† ioan
Arhiepiscopul Timişoarei
şi Mitropolitul Banatului
† Petru
Arhiepiscopul Chişinăului,
Mitropolitul Basarabiei
şi Exarh al Plaiurilor
† iosif
Arhiepiscopul Ortodox Român
al Europei Occidentale
şi Mitropolitul Ortodox Român al
Europei Occidentale şi Meridionale
† Serafim
Arhiepiscopul Ortodox Român
al Germaniei,Austriei
şi Luxemburgului şi Mitropolitul
Ortodox Român al Germaniei, Europei
Centrale şi de Nord
† nicolae
Arhiepiscopul Ortodox Român
al Statelor Unite ale Americii și
Mitropolitul Ortodox Român al
celor două Americi
† Teodosie
Arhiepiscopul Tomisului
† Pimen
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor
† irineu
Arhiepiscopul Alba Iuliei
† varsanufie
Arhiepiscopul Râmnicului
† ioachim
Arhiepiscopul Romanului
şi Bacăului
† calinic
Arhiepiscopul Argeşului
şi Muscelului
† ciprian
Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
† casian
Arhiepiscopul Dunării de Jos
† timotei
Arhiepiscopul Aradului
† ignatie
Episcopul Huşilor
† lucian
Episcopul Caransebeşului
† Sofronie
Episcopul Ortodox Român
al Oradiei
† iustin
Episcopul Ortodox Român
al Maramureșului și Sătmarului
† nicodim
Episcopul Severinului şi Strehaiei
† vincenţiu
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
† andrei
Episcopul Covasnei şi Harghitei
† Galaction
Episcopul Alexandriei
şi Teleormanului
† ambrozie
Episcopul Giurgiului
† Sebastian
Episcopul Slatinei şi Romanaţilor
† visarion
Episcopul Tulcii
† nifon
Mitropolit onorific,
Arhiepiscopul Târgoviştei
şi Exarh Patriarhal
7
† Petroniu
Episcopul Sălajului
† Gurie
Episcopul Devei şi Hunedoarei
† Siluan
Episcopul Ortodox Român
al Ungariei şi Locțiitor de Episcop
al Daciei Felix
† Siluan
Episcopul Ortodox Român al Italiei
† timotei
Episcopul Ortodox Român
al Spaniei şi Portugaliei
† macarie
Episcopul Ortodox Român
al Europei de Nord
† mihail
Episcopul Ortodox Român
al Australiei şi Noii Zeelande
† ioan casian
Episcopul Ortodox Român
al Canadei
† varlaam Ploieşteanul
Episcop-vicar patriarhal
† ieronim Sinaitul
Episcop-vicar patriarhal
† timotei Prahoveanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor
† calinic Botoşăneanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Iaşilor
† ilarion Făgărăşanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Sibiului
† vasile Someşanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului
† Paisie lugojeanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Timişoarei
† antonie de Orhei
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Chişinăului
† marc nemţeanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
a Europei Occidentale
† Sofian Braşoveanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Germaniei,
Austriei şi Luxemburgului
† Damaschin Dorneanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Sucevei și Rădăuților
† emilian crișanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Aradului

Donaţii - susţineţi lucrarea spirituală şi socială a parohiei noastre

Pentru cei care doriţi să vă număraţi printre binefăcătorii, susţinătorii şi miluitorii şi ctitorii Parohiei Ortodoxe Române din Roskilde, Danemarca:

 • Donaţii la cutia milei/ cutia de donaţii de la pangar din Biserică, în zilele de duminică şi sărbători când se săvârşesc slujbele Bisericii;

 • Transfer bancar (internet banking sau operaţiuni la bancă).

  Titular: Den Rumænske Ortodokse Menighed i Roskilde

  Banca Nordea-registru număr: 2105; cont număr 6892-363-364

  Pentru cei care nu locuiesc în Danemarca:

  IBAN: DK6820006892363364

  Adresă SWIFT: NDEADKKK

Dăruiţi din inimă jertfa dumneavoastră pentru ca să nu înceteze niciodată JERTFA CEA DE-A PURURI (SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE) să se săvârşească pe pământ din pricina neputinţelor şi impedimentelor de ordin material şi pentru ca să ne ajute Bunul Dumnezeu ca într-o zi, să avem propriul nostru locaş de cult pentru a sluji liniştiţi lui Dumnezeu şi a aduce jertfa noastră din inimă!


Întru Hristos,
Cu binecuvântări,
părintele Mihai

Patriarhia RomÂnĂ

PREAFERICITUL PĂRINTE Dr. DANIEL PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

PF Daniel

Episcopia OrtodoxĂ RomÂnĂ a Europei de Nord

PREASFINŢITUL PĂRINTE Dr.MACARIE EPISCOPUL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A EUROPEI DE NORD

PS Macarie

Evenimente

Duminica Floriilor

Liturghia "Sfinţilor Români" în parohia ortodoxă daneză din Copenhaga

Sărbătoarea hramului 2011-Liturghie arhierească

ÃŽnvierea Domnului-Sfintele PaÅŸti

Nunta tinerilor Cristian și Tudorița

Ajunul Crăciunului

"Sfântul Nicolae" împreună cu comunitatea ortodoxă daneză din Copenhaga

Botezul pruncului Cristian-Alexander

Hramul Sfinţii Români - Sfânta Liturghie arhierească

LegĂturi utile